Holin

Fizičke i hemijske osobine

Holin je bezbojno jedinjenje koje teško kristališe usled velike higroskopnosti. Pri dejstvu vrele baze razgrađuje se stvarajući trimetilamin. Holin pokazuje sposobnost da gradi soli sa mnogim organskim i neorganskim kiselinama.

Holin se dobro rastvara u vodi i etanolu, ali je zato nerastvorljiv u etru. Holin je po hemijskim osobinama jaka baza.

Po hemijskoj strukturi, holin je aminoetilalkohol. Sadrži tri metil grupe na atomu azota.

holin
Holin