Kobalt

Preporučene dnevne količine

Kobalt se u organizam unosi isključivo unosom vitamina B12, a nikako u svom jonskom ili metalnom obliku. Stoga nema jasno preporučenih količina za kobalt jer se koriste preporuke za vitamin B12, ali se on preko ovog vitamina unosi u količini od 5-8 µg dnevno.

Ukoliko se kobalt u organizam unosi u nekom drugom obliku onda on može biti veoma toksičan. Letalne doze kobalta (LD50) iznose od 150-500 mg po kilogramu telesne mase čoveka.