Molibden

Metabolizam

Glavna uloga molibdena je njegova metabolička uloga. Molibden je zbog svojih jedinstvenih hemijskih osobina biološki katalizator za reakcije u kojima dolazi do prenosa protona i elektrona, a moguće je i prenosa kiseonika koji je u sprezi sa ovim reakcijama. Molibdoenzimi kod čoveka su:

  • Sulfid oksidaza katalizuje transformaciju sulfita do sulfata (detoksikacija organizma) i igra ulogu kod metabolizma aminokiselina koje sadrže sumpor (metionin i cistin),
  • Ksantin oksidaza katalizuje razgradnju nukleotida,
  • Aldehid oksidaza sa ksantin oksidazom katalizuju reakcije hidroksilacije koje uključuju brojne molekule slične strukture, a učestvuju i u metabolizmu raznih droga i toksina