Natrijum

Biološka uloga

Kod čoveka natrijum ima ključnu ulogu u regulaciji zapremine krvi, krvnog pritiska, osmotske ravnoteže i održavanja konstantne pH vrednosti.

Renin-angiotenzijski sistem - hormonski sistem koji reguliše krvni pritisak i ravnotežu tečnosti utiče i na količinu natrijuma u organizmu. Snižavanje krvnog pritiska i koncentracije natrijuma u bubrezima dovodi do stvaranja renina. Renin je enzim koji je poznat i pod imenom angiotenziogenaza i posreduje u regulisanju zapremine vanćelijskih tečnosti (krvna plazma, limfa, intestinalna tečnost) i arterijskoj vazokonstrikciji. Na taj način reguliše arterijski krvni pritisak. Renin uzrokuje stvaranje aldosterona i angiotenzina (hormoni) koji dovode do izlučivanja natrijuma putem urina.

Povećanjem koncentracije natrijuma opada stvaranje renina i koncentracija natrijuma se vraća na normalu.

Natrijum je takođe neophodan za funkcionisanje neurona i osmoregulaciju između ćelija i vanćelijske tečnosti. Kod čoveka je ovaj proces regulisan Na+/K+-ATP-aznom pumpom.