Vitamin B2

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin B2 spada u grupu vitamina rastvornih u vodi. Ima jasno žutu boju. Veoma je stabilan na povišenoj temperaturi, tako da na 120°C može ostati stabilan i aktivan u vremenskom periodu od pet do šest časova. U kiseloj sredini se ova stabilnost još i povećava, dok se u baznoj sredini aktivnost smanjuje. Vitamin B2 je veoma osetljiv i na delovanje vidljive svetlosti i ukoliko joj se izlaže duži vremenski period, može doći do njegovog razlaganja.


Vitamin B2