Vitamin B2

Biološka uloga

Vitamin B2 se usvaja u sluznici tankog creva u obliku fosfornih estara, a delimično i kao slobodan. Deponuje se u jetri, bubrezima i drugim organima. U malim količinama nalazi se i u krvi.

Vitamin B2 je uključen u aktivnost enzima glutation reduktaze, koja učestvuje u održanju nivoa glutationa, molekula koji štiti organizam od slobodnih radikala. Ovaj vitamin ima i antioksidativnih osobina.

Utvrđeno je, da je biološka aktivnost vitamina B2 veća u supstratima, koji sadrže žute pigmente - flavine.

Riboflavin ulazi u sastav dva važna koenzima: flavin-mono-nukleotida (FMN) i flavinadenindinukleotida (FAD).

Flavinski nukleotidi deluju kao prostetične grupe flavo-enzima ili flavoproteina. Ovi enzimi uzimaju učešće u oksidativnoj degradaciji piruvata, masnih kiselina, aminokiselina, kao i u prenosu elektrona.

Danas je poznato oko 30 flavinskih enzima, od kojih samo mali broj ima prostetičnu grupu u obliku FMN (flavin-mono-nukleotid). Neproteinski deo ostalih flavoproteida sadrži FAD (flavin-adenin-dinukleotid).

Slobodan riboflavin ne prolazi kroz placentu, ali kod žena u trudnoći estrogen indukuje stvaranje proteina, nosača za riboflavin, koji transportuje ovaj vitamin do ploda.

Uočeni su i neki pozitivni pomaci u lečenju raka jednjaka vitaminom B2 u nekim delovima sveta.

Riboflavin je vitamin, koji se rastvara u vodi i stoga se izlučuje mokraćom, naročito kada se unosi u višku, tako da nije poznata toksičnost ovog vitamina. Ovaj vitamin se zato mora neprestano unositi u organizam.