Vitamin D

Biološka uloga

Najrasprostranjeniji oblik ovog vitamina je vitamin D3 ili holekalciferol. On se obično stvara u koži čoveka i životinja pod dejstvom sunčeve radijacije ili ultraljubičastog zračenja. Kod biljaka se vitamini D stvaraju od provitamina ergosterola. Ozračivanje ergosterola dovodi do stvaranja ergokalciferola (vitamin D2), dok se kod životinja ozračivanjem kože stvara holekalciferol (vitamin D3) iz prekursora 7-dehidroholesterola.

Ergokalciferol i holekalciferol imaju jednaku biološku vrednost vitamina D.

Vitamini D2 i D3 se apsorbuju iz hrane u tankom crevu. Vezani za specifičan protein oni se transportuju do jetre.

Utvrđeno je, da vitamin D omogućava usvajanje kalcijuma i fosfora u tankom crevu. Vitamin D pojačava ponovo usvajanje fosfora u bubrezima. On pojačava zadržavanje kalcijuma u koštanom tkivu. Utvrđeno je, da se kod životinja, koje hranom unose nedovoljnu količinu kalcijuma ili malo fosfora, rahitis razvija brže.

Kao i kod nekih drugih vitamina, 1985. godine je pokazano, da bi vitamin D mogao imati zaštitnu ulogu od raznih tumora (pre svega tumor debelog creva i tumor dojke). Nije naime još utvrđeno, da li tu zaštitnu ulogu ima usvajanje kalcijuma ili sam vitamin D. Eksperimentalno je utvđeno, da aktivna forma vitamina D inhibira metastaze ćelija tumora debelog creva čoveka. Pretpostavlja se, da ovaj vitamin ima određenog pozitivnog dejstva i kod retinoblastoma i humane leukemije.

Vitamin D povećava i imunitet organizma. Pre više desetina godina (pre ere antibiotika) oboleli od tuberkuloze mogli su olakšati svoje teškoce odlaskom u sanatorijume u planinama, gde su bili izlagani svežem vazduhu, sunčevoj svetlosti i dobroj hrani. Kasnije je pretpostavljeno, da je verovatno vitamin D uticao na poboljšanje stanja obolelih od tuberkuloze. Postoji više grupa istraživača, koji objašnjavaju na koji način vitamin D pomaže u lečenju tuberkuloze. Najbrojniji među njima tvrde, da aktivna forma vitamina D stimuliše humane makrofage (ćelije koje se nalaze u krvi i služe za "uklanjanje" stranih i uginulih ćelija iz krvi). Na taj način makrofagi usporavaju ili potpuno onemogućavaju umnožavanje bakterija koje izazivaju bolest. U ovom slučaju vitamin D je imunomodulator.