Vitamin E

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin E je stabilan na zagrevanje na temperaturama od 150 do 175°C. Manje je stabilan u kiseloj i baznoj sredini. α-tokoferol se nalazi u obliku ulja. Može se razgraditi pri nekim obradama namirnica. Na temperaturama ispod 0°C gubi aktivnost. Na njegovu aktivnost nepovoljno utiču još gvožđe, hlor i mineralna ulja.


α-tokoferol


β-tokoferol


γ-tokoferol