Vitamin N

Biološka uloga

Prekursor lipoinske kiseline, oktanska kiselina se stvara u toku metabolizma lipida u formi oktanoil-acil nosećeg proteina.

Jedna od najproučavanijih uloga lipoinske kiseline je njena uloga kao kofaktora kompleksa piruvat dehidrogenaze, ali je lipoinska kiselina kofaktor i kod drugih enzimskih kompleksa (α-keto-glutaratni kompleks i drugi).

Nalazi se u mnogim biljnim i životinjskim organizmima u obliku ε-lipolizina (vezanog za protein). To je koeznim multienzimskih kompleksa, kao što su piruvatdehidrogenaza, ketoglutarat dehidrogenaza i druge, koje vrše oksidativnu dekarboksilaciju α-ketokiselina i građenje acil- derivata.

Vitamin N učestvuje u tiodisulfidnim transformacijama različitih proteina, oksidativnoj fosforilaciji, u prelaženju arahidonske kiseline u prostaglandin H i u mnogim drugim reakcijama.