Vitamin B12

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin B12 je prilično stabilan pri visokim temperaturama samo na pH od 4,5 do 5,0 dok u jako kiselim i jako baznim sredinama vitamin gubi svoju aktivnost.

Ovaj vitamin se veoma brzo razgrađuje na svetlosti i zbog toga ga je neophodno čuvati na tamnom mestu. Na vitamin B12 nepovoljno utiču i alkohol, pilule za spavanje, estrogen, i drugo.

Vitamin B12 se dobro rastvara u vodi, etanolu i metanolu.

Termin vitamin B12 objedinjuje nekoliko jedinjenja koja su slična po svojoj hemijskoj strukturi, a koja se još nazivaju i korinoidima. U takva jedinjenja se svrstavaju: cijankobalamin, oksikobalamin, nitrokobalamin, akvakobalamin i slično.

U sastav vitamina B12 ulazi element kobalt. Pri izolovanju vitamina B12 dobija se njegov derivat cijankobalamin u čiju strukturu ulazi cijanidna grupa, vezana za atom kobalta.


Vitamin B12