Vitamin B17

Fizičke i hemijske osobine

Amigdalin se dobija ekstrakcijom jezgara badema ili kajsije ključanjem u etanolu, uparavanjem rastvora i dodavanjem dietil-etra. Amigdalin se taloži u obliku belih kristalića. Liebig i Woehler su otkrili da se molekul amigdalina sastoji od šećera (D-glukoze), benzaldehida i cijanovodonika.

Amigdalin se često poistovećuje sa levomandelonitrilom (skraćeno laetrilom) iako je reč o dva različita molekula. Laetril je patentiran u SAD kao polusintetički molekul koji ima sličnu strukturu sa amigdalinom.AmidgalinLaetril