Vitamin B2

(riboflavin, laktoflavin)

Vitamin B2 je prvi put izolovan iz mleka a njegovu strukturu je 1935. godine odredio Kuhn. Tada je urađena i njegova hemijska sinteza (Karrer).

Vitamin B2 sintetišu sve biljke i mnogi mikroorganizmi, ali ne i više životinje i čovek.

Vitamin B2, je slično kao i vitamin B1 značajan za proizvodnju telesne energije.

Kod pacova je utvrđeno, da ovaj vitamin kao i flavini, stimuliše rast mladih pacova.