Vitamini

Vitamini su jedinjenja koja učestvuju u procesu rasta i bitni su za zdravlje i bolje raspoloženje svakog čoveka. Organizam ih ne može sam sintetisani, pa se stoga moraju unositi hranom ili preparatima. Na sajtu su predstavljena i jedinjenja koja se danas više ne smatraju vitaminima.

Reč vitamin potiče od latinske reči „vita“ što u prevodu znači „život“ i reči „amin„, dakle „amin neopodan za život„, mada je otkrićem drugih vitamina pokazano da svi vitamini ne sadrže amino grupu. Prva eksperimentalna ispitivanja biohemije i fiziologije vitamina pripadaju ruskom istraživaču Luninu, a sam naziv „vitamin“ je prvi uveo Casimir Funk 1911. godine za antineuritičnu supstancu izolovanu iz ljuske pirinča… → Uopšteno o vitaminima.

Obzirom da je u trenutku, kada su pojedini vitamini otkriveni, bila nepoznata njihova struktura oni su označavani slovima (A, B, C, D, itd.). Ovi nazivi su se očuvali i do danas, pošto se pokazalo, da su strukture vitamina toliko međusobom različite, da se ne mogu svrstati u jednu zajedničku grupu hemijskih jedinjenja.

Još neki vitamini ili drugi nazivi za vitamine